Paediatrics

Professor

  • Dr.Umakandhan M

Associate Professor

  • Dr.Rajendran K

Assistant Professor

  • Dr.Prasanna Kumar M

Senior Resident

  • Dr.Yogalakshmi S

Junior Residents

  • Dr.Divya Priyadharshini G

  • Dr.Shobana P