Pathology

Professor

 • Dr.Karthikeyan TM

Associate Professors

 • Dr.Triveni Balaji GS

 • Dr.Sangita Mehta

 • Dr.Veena NN

Assistant Professors

 • Dr.Sharmila A

 • Dr.Rajeshwari KM

 • Dr.Abinaya Sundari A

 • Dr.Sharanya K

 • Dr.Shivapriya R

 • Dr.Preethi S

Blood Bank Medical Officer / Assistant Professor

 • Dr.Rajeshwari S

Tutors

 • Dr.Anitha Chakravarthi KV

 • Dr.Eniya S