Medical Education Unit

Dean

  • Dr. Kumaran V

Coordinator

  • Dr. Seetharaman N

Members

  • Dr. Usha S

  • Dr. Ravichandran D

  • Dr. Kalaiselvi G

  • Dr. Bhuvaneshwari S

  • Dr. Jeevithan S

  • Dr. Rashmi R

  • Dr. Vijay R