Pathology

Professor

 • Dr.Karthikeyan TM MD(Pathology)

 • Dr. Veenaa N. N. MD(Pathology)

Associate Professors

 • Dr.Sangita Mehta MD(Pathology)

 • Dr.Sharmila A. MD(Pathology)

 • Dr. Sharanya K.MD(Pathology)

 • Dr.Shivapriya R.MD(Pathology)

Assistant Professors

 • Dr.Rajeshwari KM MD(Pathology)

 • Dr.Preethi S MD(Pathology)

 • Dr.Anitha Chakravarthy KV MD(Pathology)

 • Dr.Praveen Shankar B MD, DNB (Pathology)

 • Dr. Devi Anu K. MD(Pathology)

 • Dr. Madhu Rajeshwari S. MD, DNB (Pathology)

 • Dr. Ranjith Kumar S.MD(Pathology)

Tutors

 • Dr. Vidya Vikashini R. MBBS

 • Dr. Gogula Krishna N M.MBBS

 • Dr. Nowbalkhan N. MBBS

Senior Resident

 • Dr.Sujitha R MD(Path)

 • Dr.Gayathri Devi.S MD(Path)

 • Dr.Lavanya P MD(Path)

 • Dr. Jeevitha G. MD(Path)

 • Dr. Rajeswar K. MD (Path)

 • Dr. Lavanyaa K G. MD (Path)

 • Dr. Shangavi. MD (Path)